Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
e-mail: info@skolamanesova.cz
tel.: 359 807 052, 777 929 364

slider-1

Školní vzdělávací program „Mánesova – škola globální výchovy – ŠVP PV“ vychází z koncepce vzdělávání, kterou realizujeme od roku 1999 a jež je v souladu se záměry Rámcového ...

více ...

slider-1

Základní škola Mánesova nabízí žákům možnost všestranného rozvoje v jedinečném školním prostředí pod vedením zkušených učitelů. Škola se zaměřuje také na výuku žáků nadaných či motivovaných ...

více ...

slider-1

Čtyřleté Gymnázium Mánesova úspěšně vzdělává studenty již sedmým rokem. Navazuje na vzdělávání v ZŠ Mánesova, která na druhém stupni realizuje výuku žáků minimálně na úrovni osmiletého gymnázia ...

více ...

Spolupráce a projekty

Zkvalitňování procesu vzdělávání nadaných žáků

8.3.2012 | Zuzana Staňková

Zkvalitňování procesu vzdělávání dětí a žáků nadaných a žáků se specifickými poruchami učení - předškolní a mladší školní věkSouhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Registrační číslo    CZ.1.07/1.2.10/02.0051
Název projektu    Zkvalitňování procesu vzdělávání dětí a žáků nadaných a žáků se specifickými poruchami učení
Příjemce    Soukromá základní škola, spol. s r.o.   
Datum zahájení realizace    23.11.2009  
Datum ukončení realizace    31.10.2011  
Partneři projektu    Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Ostravská univerzita v Ostravě

Stručný popis průběhu realizace projektu
Projekt byl zaměřen na zkvalitňování systému vzdělávání dvou specifických skupin žáků v předškolním a mladším školním věku (1. a 2. třída ZŠ):
a) integrovaných nadaných dětí a žáků, kterým poskytl především odborný přístup a práci podporující i rozvíjející jejich talent, prostřednictvím proškolených pedagogických pracovníků, odborných konzultantů, výukových materiálů a prostředků pro speciální práci
b) žáků se specifickými poruchami učení (SPU) a dětí s rizikem vzniku SPU, kterým nabídl efektivní pomoc obeznámených, akceptujících učitelů, poskytujících dostatek času k osvojení potřebných znalostí, vědomostí i dovedností a nezbytných kompenzačních pomůcek.
 Hlavním cílem projektu a tedy hlavním výstupem projektu bylo vytvoření fungujícího komplexního vzdělávacího systému (od identifikace pedagogy i odborníky až po vytvoření individuálních vzdělávacích plánů) pro nadané děti a žáky a žáky se specifickými poruchami učení:
•    vytvořením koncepce vzdělávacího procesu, přenositelné na další vzdělávací instituce
•    vytvořením metodických materiálů pro pedagogy
•    vyškolením pedagogických pracovníků, kteří implementovali nové metody do vzdělávacího systému školy, jsou nyní schopni prvotní identifikace dětí a následné práce s nimi, včetně vytvoření individuálních plánů
•    navázáním dlouhodobé spolupráce s partnerskými školami v republice vzdělávajícími žáky nadané i žáky s SPU pro získání dobrých příkladů z praxe
•    vytvořením učebních opor, které umožňují nadaným žákům dostatečné množství podnětů k rozvoji jejich talentu a žákům s SPU napomáhají při reedukaci dysfunkce či dětem s rizikem vzniku SPU pomohou při rozvoji deficitních funkcí (databanka výukových materiálů v tištěné i elektronické podobě):
- v rámci partnerství s VŠB - Technickou univerzitou v Ostravě byly vytvořeny samoopravovací matematické příklady
- byly a nadále budou získávány pracovní listy v centrech nadání a DYScentrech, ale především  učitelé vytvářeli a dále budou vytvářet vlastní pracovní listy i pro ostatní oblasti vzdělávání, byly zakoupeny potřebné encyklopedie, výukové CD ROMy a reedukační materiály do výuky
•    vytvořením zázemí pro děti, tzv.  speciální pracoviště a k digitální hnízdo – v rámci běžné třídy (notebook, encyklopedická příruční knihovna vč. CD-ROMů s možností využití interaktivní tabule v odborné učebně pro prezentaci zjištěných informací před třídou)
•    přenesením projektem získaných znalostí z oblasti pedagogiky v rámci spolupráce s ostatními školami do výuky žáků
•    pilotním ověřením vzdělávacího systému a jeho funkčnosti (průběžně ověřování materiálů i pedagogických postupů v praxi)
•    propagací dané oblasti mezi odbornou i laickou veřejností (účastí na konferencích v celé ČR i v zahraničí, pořádáním závěrečné mezinárodní konference k danému tématu v prostorách naší školy)

Dosažené cíle projektu
  Hlavním cílem projektu a tedy hlavním výstupem projektu je vytvořený fungující komplexní vzdělávací
systém (od identifikace až po vytvoření individuálních vzdělávacích plánů) pro nadané děti a žáky a žáky se specifickými poruchami učení:
a) Byly vytvořeny koncepce vzdělávacího procesu, které slouží i pro ostatní školy jako vzor pro nastavení na konkrétní podmínky každé jednotlivé školy (Koncepce systému vzdělávání pro žáky se specifickými poruchami učení, Koncepce systému vzdělávání pro děti a žáky nadané).
b) Byly vytvořeny metodické materiály, které jsou k dispozici všem vyučujícím a zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti na webových stránkách školy či k nahlédnutí do tištěných materiálů v areálu školy (Organizace péče o žáky se specifickými poruchami učení, Organizace péče o nadané dítě, Opodstatněnost zařazení vzdělávání nadaných dětí a žáků a žáků s SPU do oblasti speciální pedagogiky).
c) Byli vyškoleni pedagogičtí pracovníci, kteří implementovali nové metody do vzdělávacího systému
školy, prováděli prvotní identifikace dětí formou dotazníkového šetření a následně s nimi pracovali v hodinách, vytvářeli pro ně individuální vzdělávací plány. Jako součást IVP vznikla na naší škole Smlouva s nadaným žákem, která konkrétně nastavuje dílčí cíle v individuálním vzdělávání i v oblastech mimo výuku. Byl vytvořen i identifikační dotazník pro rodiče pro doplnění celkového pohledu na žáka a zvýšení výpovědní hodnoty pedagogické identifikace.
d) Byla navázána dlouhodobá spolupráce s partnerskými školami v republice vzdělávajícími žáky nadané i žáky s SPU pro získání dobrých příkladů z praxe (Základní a mateřská škola JUDr. Mareše ve Znojmě, Gymnázium, ZŠ a MŠ Mánesova v Sokolově, ZŠ Dětská Ostrava-Poruba, ZŠ Zlín-Malenovice, ZŠ Nám. Curievých v Praze, MŠ a ZŠ Čtyřlístek Uherské Hradiště)
e) Byly vytvořeny učební opory, které umožňují nadaným žákům dostatečné množství podnětů k rozvoji jejich talentu a žákům s SPU napomáhají při reedukaci dysfunkce (databanka výukových materiálů v tištěné i elektronické podobě):
- v rámci partnerství s VŠB-Technickou univerzitou v Ostravě byly vytvořeny samoopravovací matematické příklady pro žáky 1. a 2. tříd ZŠ.
- byly získávány pracovní listy v centrech nadání a DYScentrech i pro ostatní oblasti vzdělávání, ale především byly vytvářeny pracovní listy samotnými učiteli školy na konkrétní podmínky. Byly zakoupeny potřebné encyklopedie a reedukační materiály i kompenzační pomůcky pro učitelskou i příruční žákovskou knihovnu.
f) Bylo vytvořeno zázemí pro děti, tzv. speciální pracoviště v rámci běžné třídy (notebook, encyklopedická příruční knihovna vč. CD-ROMů s možností využití interaktivní tabule v odborné učebně pro prezentaci zjištěných informací před třídou).
g) Byl zřízen speciální koutek pro talentované děti a děti s SPU.
h) Docházelo k přenosu projektem získaných znalostí z oblasti pedagogiky v rámci spolupráce s ostatními školami do výuky žáků dalších základních škol.
i) Byl pilotně ověřen vzdělávací systém a jeho funkčnost (průběžně bylo prováděno ověřování materiálů i pedagogických postupů v praxi). Tento systém byl předváděn formou ukázkových hodin i dalším zájemcům z řad pedagogů jiných škol či byly natočeny ukázkové hodiny na DVD, která jsou k dispozici pedagogům naší školy i dalším pedagogům z jiných škol.
j) Daná oblast byla propagována mezi odbornou i laickou veřejností (na různých konferencích během celého projektu (konference po celé republice – v Praze, ve Zlíně, ve Znojmě, v Kroměříži, na mezinárodních konferencích v Paříži a v Budapešti) a především závěrečnou konferencí nazvanou „Prima škola pro všechny“ k danému tématu, která proběhla v naší škole). Na této konferenci se sešlo 45 účastníků z 60 přihlášených z celé republiky. Velký zájem byl především o ukázkovou hodinu v 2. ročníku ZŠ, ale také diskuze a výměna zkušeností pod vedením odborníků ze společnosti Centrum nadání Praha a MENSA ČR, včetně zástupců z univerzit z oblasti speciální pedagogiky, byla vítána. Odborné přednášky, především hosta ze zahraničí PhDr. Jany Juráškové, PhD., autorky mnoha praktických publikací o vzdělávání dětí a žáků nadaných, se setkaly s velkým ohlasem.

Zpětná vazba od cílových skupin
1. DĚTI A ŽÁCI NADANÍ
Zapojení: 14 žáků nadaných, 1 žák dvakrát výjimečný (nadaný, SPU)
Zhodnocení: zlepšení kvality vzdělávání díky konkrétnímu zaměření dle druhu nadání – pomocí Smlouvy se žákem upřesněna forma i náplň vzdělávání, možnost použít další rozšiřující materiály (pracovní listy, encyklopedie, vzdělávací CD ROMy vč. možnosti pracovat s notebookem na samostatné práci).

2. DĚTI SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ
(např. dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADD, ADHD, děti se rizikem vzniku SPU),
Zapojení: 15 žáků, 1 žák dvakrát výjimečný (nadaný, SPU)
Zhodnocení: zlepšení kvality vzdělávání díky širší nabídce kompenzačních pomůcek, výukových CD ROMů a možnosti použít notebook při práci ve škole.

3. PRACOVNÍCI A VEDOUCÍ PRACOVNÍCI ŠKOLY
Zapojení: 23 osob
Zhodnocení: zvýšení kvalifikace a odborných znalostí z dané problematiky, možnost teorii převést do praxe, vyzkoušet si ji a dále ji vzájemnými hospitacemi a koučováním odborníků ze speciální pedagogiky rozvíjet a zlepšovat.

Dosažené hodnoty monitorovacích ukazatelů
Název ukazatele                                                                     Plánovaná hodnota    Dosažená hodnota
Počet nově vytvořených / inovovaných produktů             27                                 27
Počet podpořených osob – celkem                                      110                               160
Počet úspěšně podpořených osob                                       110                               160

Udržitelnost projektu
Po skončení realizace projektu je další finanční krytí zajištěno z vlastních zdrojů.
Realizací projektu byla vytvořena metodika pro zavedení systému vzdělávání nadaných dětí a žáků a žáků se specifickými poruchami učení a dětí s riziky vzniku SPU, která byla implementována do vzdělávacího systému školy a vytvořila tak pevný základ pro další tvorbu a rozvoj tohoto systému vzdělávání. Slouží k rozpoznání dětí s rysy SPU i nadání dětí a k jejich dalšímu rozvoji. Projekt rovněž poskytl metodické vedení pro stávající i budoucí učitele jednotlivých předmětů s uvedením do problematiky, s potřebnými podklady pro výuku (pracovní listy) a nezbytné pomůcky a prostředky pro efektivní práci s cílovou skupinou, které budou i nadále využívány.
Tento vzdělávací systém bude průběžně doplňován a zdokonalován, aby byl neustále v souladu s novými trendy speciálního vzdělávání.
Všechny vytvořené a ověřené výstupy projektu budou využívány partnerskými školami a dle zájmu i ostatními školami v republice.obrázekSouhrnná zpráva o projektu [511,09 kB]

Prožili jsme spolu

Mezinárodní jazykové zkoušky z AJ

Sobota 27. května 2023... Napětí, tréma, těšení se, zvědavost... Každý prožíval mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny podle svého...

obrázekobrázek

Vánoční jarmark

Pojďme si připomenout, jak jsme v pátek 9. prosince 2022 prožili Vánoční jarmark naší školy.

Jsme moc rádi za tak hojnou účast našich dětí, rodičů i prarodičů. Bylo moc milé vás všechny potkat, být na chvíli spolu...

obrázekobrázek

Svačinky pro dobrou věc

Jak pomoci našim novým ukrajinským žákům s pořízením školních pomůcek? Třeba prodejem vlastoručně vyrobených svačinek od jejich spolužáků z 5. a 9. třídy, kteří nejenže získají pekařské a cukrářské dovednosti, ale naceněním svých výrobků obohatí svou finační gramotnost.

obrázek

Zastavil se u nás EduBus

Jak si poradit s roboty? Naučit je tancovat tak, jak pískáme. To naše žáky i jejich pedagogy učil EduTeam v rámci projektu O2 Chytrá škola. 

obrázek

Pomozme, aby i děti z ulice mohly tvořit!

Podporujeme iniciativní lidi, kteří dělají náš svět lepším místem pro život. Jestli to cítíte stejně, připojte se k nám. Zatím jsme díky Vašim příspěvkům vybrali 2600 Kč. Do konce sbírky zbývá už jen 8 dní!

obrázek
nahoru